احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان
احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان
خزر: شهرداری لاهیجان طبق ردیف بودجه ۲۰۷۱۰۹ سالجاری در نظر دارد پروژه احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان – بلوار شهید اسماعیل‌پور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www. Setadiran. ir واگذار نماید.

 به گزارش خزرآنلاین، آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان(بلوار شهید اسماعیل‌پور) منتشر شد.

شهرداری لاهیجان طبق ردیف بودجه ۲۰۷۱۰۹ سالجاری در نظر دارد پروژه احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان – بلوار شهید اسماعیل‌پور را برآورد اولیه بمبلغ ۲۴/۷۴۷/۰۲۱/۸۰۰ریال را براساس فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۰ از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای از محل منابع داخلی شهرداری به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (۵) رشته آب دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www. Setadiran. ir واگذار نماید.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۱۶۱۰۳۳۸۹۷۲ درآمد شهرداری (بانک ملت) از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵قدام نمایند.

نکته: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www. Setadiran. ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت‌عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ ۱/۲۳۷/۳۵۱/۰۹۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه) یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ نزد بانک ملی اقدام نمایند.

– سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد.
– چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آن‌ها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد.
آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت (ستاد) تا پایان ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ میباشد.
تبصره: متقاضیان می بایست جهت ارایه تمامی اسناد پاکت (الف و ب و ج) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناً شرکت کننده میبایست محتوی پاکت (الف) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده (۱۴۰۰/۱۲/۹) به کارفرما تحویل نماید.
– تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ راس۱۱ ظهر به آدرس: لاهیجان – بلوار امام رضا (ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.
– هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد‌ها مختار می باشد.
– سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه قید گردیده است و متقاضیان می بایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند.
– پیشنهادهای فاقد سپرده، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دارا بودن حداقل پایه ۵ رشته آب و ظرفیت خالی باقیمانده آماده به کار الزامی می باشد.