خزر: آغاز عملیات اجرائی تسطیح و اصلاح وضعیت خیابان 16 متری صدف توسط واحد عمران شهرداری رودسر

خزر: آغاز عملیات اجرائی تسطیح و اصلاح وضعیت خیابان ۱۶ متری صدف توسط واحد عمران شهرداری رودسر

 

آغاز عملیات اجرائی تسطیح و اصلاح وضعیت خیابان 16 متری صدف آغاز عملیات اجرائی تسطیح و اصلاح وضعیت خیابان 16 متری صدف آغاز عملیات اجرائی تسطیح و اصلاح وضعیت خیابان 16 متری صدف آغاز عملیات اجرائی تسطیح و اصلاح وضعیت خیابان 16 متری صدف