آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری
آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری

آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری