آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری
آغاز عملیات بهسازی میدان شهرداری توسط همکاران واحد عمران و فضای سبز شهرداری

۰/۵ (۰ نظر)

۰/۵ (۰ نظر)