آغاز پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله
آغاز پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله
خزر: آغاز پاکسازی سنبل آبی از رودخانه چمخاله