آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله
آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله
خزر: آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله برای مقابله با بحران برف احتمالی

0bce1d3c-7dbb-4ade-9ec7-e667d61d4f31 آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

62137540-b232-40d7-bffe-b0bb4196c333 آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

03adfbba-d9dd-4cb8-98e4-abfed410c26b آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

 

8b087527-bbe8-4ecd-b7a3-0970f8f710db آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

28d0bfa6-0dc6-41d2-82ec-ca1b0122672d آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

a016519a-3a0d-47c2-a9dd-15c77ff2e426 آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

b455aa70-97fc-4f6e-b6d6-16aa510ebfb7 آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

d7719243-0361-4c17-bdc8-5a1467faa3d2 آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

e8e4f441-4528-46ff-a667-159a9ba663f4 آماده باش و رژه خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری چاف و چمخاله

بیشتر بخوانید:
ادامه روند آماده سازی و سیاه پوش کردن سطح شهر چاف و چمخاله به مناسبت در پیش بودن ماه محرم