اجتماع حامیان آیت الله رئیسی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت
اجتماع حامیان آیت الله رئیسی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت
خزر: اجتماع بزرگ حامیان آیت الله رئیسی در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت برگزار شد.

بیشتر بخوانید:
طرح نمایندگان برای واریز یارانه ۴۰ لیتر بنزین به حساب هر ایرانی