ادامه عملیات اجرایی ساخت استخر شنای عمومی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیگیریهای مدیریت شهری رودسر
ادامه عملیات اجرایی ساخت استخر شنای عمومی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیگیریهای مدیریت شهری رودسر

ادامه عملیات اجرایی ساخت استخر شنای عمومی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیگیریهای مدیریت شهری رودسر ادامه عملیات اجرایی ساخت استخر شنای عمومی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیگیریهای مدیریت شهری رودسر