ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت
ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت
خزر: با هدف رسیدگی به مشکلات و تسهیل موضوعات شهری شهروندان، جلسه ملاقات مردمی با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت برگزار شد.
ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت 
ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت 
ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت 
ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت 
ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت 
ارتباط مستقیم شهروندان با سرپرست شهرداری رشت