استاد شجریان در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد
استاد شجریان در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد