استفاده از روشهای ساده مدیریت مصرف در زمان پیک ، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد
استفاده از روشهای ساده مدیریت مصرف در زمان پیک ، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد
خزر: توجه و به کار گیری روشهای ساده مدیریت مصرف در زمان پیک ، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد.

به گزارش خزرآنلاین، دستگاه تلویزیون رادرنزدیکی منابع حرارت زا مثل شوفاژقرارندهیم زیرا حرارت باعث افزایش مصرف انرژی آن خواهد شد.

وسایل برقی که درحالت استندبای یا آماده به کارقرارمیگیرند حدود۱۵درصد انرژی مصرفی رابه خود اختصاص میدهند. بااستفاده ازپریزهای کلیددار یا کشیدن دوشاخه ازپریزبرق ، برق مصرفی خانواده کاهش می یابد.

استفاده ازوسایل برقی بابرچسب انرژیAنسبت به برچسب انرژیB باعث کاهش حداقل۱۰درصدانرژی مصرفی خواهدشد.

رایانه ولوازم صوتی وتصویری راصرفاًدرزمان استفاده روشن نگه داریم تاازمصرف بیهوده برق واتلاف هزینه های خانواده جلوگیری شود .

با اعمال روشهای مدیریت مصرف برق بدون کاهش سطح رفاه خانوارمی توان تا ۳۱ درصد درمصرف برق بخصوص درساعت های اوج مصرف صرفه جویی کرد.

بیشتر بخوانید:
تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی موظف به كاهش 50 درصدی مصرف برق هستند