بازدید میدانی شهردار  و رئیس شورای شهر لنگرود از محل پروژه بزرگ مرمت و بهسازی خیابان شهید چمران
بازدید میدانی شهردار  و رئیس شورای شهر لنگرود از محل پروژه بزرگ مرمت و بهسازی خیابان شهید چمران