بازدید میدانی فرماندار و ریاست محترم نیروی انتظامی شهرستان رودسر
بازدید میدانی فرماندار و ریاست محترم نیروی انتظامی شهرستان رودسر
خزر: بازدید میدانی فرماندار و ریاست محترم نیروی انتظامی شهرستان رودسر به همراه مهندس صفائی شهردار رودسر از طرح شنا خواهران و برادران در محدوده طرح ساحلی شهرداری رودسر.