بازدید میدان «مرتضی عاطفی» ازروند روکش آسفالت کوچه سهرودی
بازدید میدان «مرتضی عاطفی» ازروند روکش آسفالت کوچه سهرودی
خزر: بازدید میدان «مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر و رییس شورای اسلامی شهر و رییس کمیسیون عمران از روند روکش آسفالت کوچه سهرودی