به همت سازمان  سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری  رشت صورت گرفت؛   رنگ و بوی یلدایی رشت
به همت سازمان  سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری  رشت صورت گرفت؛   رنگ و بوی یلدایی رشت
خزر: رنگ و بوی یلدایی رشت؛ به همت سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری رشت صورت گرفت.

بیشتر بخوانید:
آغاز ثبت نام مرحله سوم طرح ملی مسکن از امروز