تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود
تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود
خزر: تالاب گاوخونی واقع در فلات مرکزی ایران، ۱۶۷ کیلومتری شرق اصفهان است که منبع تغذیه اصلی آن رودخانه زاینده رود است.

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود

تصاویر| فاجعه در تالاب گاوخونی؛ غول خفته‌ای که روزی بیدار می‌شود