تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری رودسر با حضور شهردار محترم و امام جمعه معزز و اعضای محترم شورای شهر و ریاست بنیاد شهید شهرستان رودسر
تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری رودسر با حضور شهردار محترم و امام جمعه معزز و اعضای محترم شورای شهر و ریاست بنیاد شهید شهرستان رودسر

تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری رودسر با حضور شهردار محترم و امام جمعه معزز و اعضای محترم شورای شهر و ریاست بنیاد شهید شهرستان رودسر تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری رودسر با حضور شهردار محترم و امام جمعه معزز و اعضای محترم شورای شهر و ریاست بنیاد شهید شهرستان رودسر تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری رودسر با حضور شهردار محترم و امام جمعه معزز و اعضای محترم شورای شهر و ریاست بنیاد شهید شهرستان رودسر تجلیل از خانواده شهدای شاغل در شهرداری رودسر با حضور شهردار محترم و امام جمعه معزز و اعضای محترم شورای شهر و ریاست بنیاد شهید شهرستان رودسر