ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابانهای خدمتگذار و کاسپین ۳ توسط شهرداری سیاهکل
ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابانهای خدمتگذار و کاسپین ۳ توسط شهرداری سیاهکل
خزر: آسفالت خیابان های خدمتگذار و کاسپین 3 به همت شهرداری سیاهکل ترمیم شد .