ترمیم و لکه گیری خیابان حاشیه میدان دیلمان توسط شهرداری سیاهکل
ترمیم و لکه گیری خیابان حاشیه میدان دیلمان توسط شهرداری سیاهکل
خزر: به همت شهرداری سیاهکل آسفالت خیابان حاشیه میدان دیلمان ترمیم شد .