تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی
تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی

تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی تقدیر مهندس صفائی شهردار و اعضائ محترم شورای شهر رودسر از زحمات همکاران تلاشگر عرصه مهندسی