جلسه و بازدید مشترک هئیت استانداری گیلان و اداره کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری استان در مورد اصلاح محدوده بافت تاریخی – فرهنگی شهر رودسر
جلسه و بازدید مشترک هئیت استانداری گیلان و اداره کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری استان در مورد اصلاح محدوده بافت تاریخی – فرهنگی شهر رودسر

جلسه و بازدید مشترک هئیت استانداری گیلان و اداره کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری استان در مورد اصلاح محدوده بافت تاریخی - فرهنگی شهر رودسر جلسه و بازدید مشترک هئیت استانداری گیلان و اداره کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری استان در مورد اصلاح محدوده بافت تاریخی - فرهنگی شهر رودسر جلسه و بازدید مشترک هئیت استانداری گیلان و اداره کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری استان در مورد اصلاح محدوده بافت تاریخی - فرهنگی شهر رودسر جلسه و بازدید مشترک هئیت استانداری گیلان و اداره کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری استان در مورد اصلاح محدوده بافت تاریخی - فرهنگی شهر رودسر