حضور مهندس لاهوتی در نشست کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان سیاهکل
حضور مهندس لاهوتی در نشست کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان سیاهکل
خزر: جلسه کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور شهردار سیاهکل برگزار شد

خزر: جلسه کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور مهندس کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل برگزار شد

حضور مهندس لاهوتی در نشست کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان سیاهکل حضور مهندس لاهوتی در نشست کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان سیاهکل حضور مهندس لاهوتی در نشست کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان سیاهکل حضور مهندس لاهوتی در نشست کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان سیاهکل