خودِ علوی چقدر به ثبات مدیریت شهری معتقد بود؟!
خودِ علوی چقدر به ثبات مدیریت شهری معتقد بود؟!
خزر:   علوی در روز انتخابش به عنوان شهردار رشت، کوله باری از تجربه حضور و نقش آفرینی در استیضاح ها، عزل و نصب ها و انتخاب سرپرستان و شهرداران مختلف را بر دوش می کشیده و بهتر از هر کسی میدانسته که پایه های مدیریتی کرسی شهرداری رشت، تا چه اندازه لرزان است. با این حال، تصمیم خود را گرفت و عزم خود را برای تصدی بر منصب شهرداری رشت جزم کرد.

به گزارش خزرآنلاین، این روزها کلیدواژه ثبات مدیریت شهری، به اصلی ترین شعار مخالفان برکناری شهردار رشت تبدیل شده است. گویا برخی مخالفان استیضاح علوی، حتی در درون شورا هم سعی بر آن دارند تا وانمود کنند این شعار از هر سرمایه و هدفی ولو ترمیم اعتماد مردم، با ارزش تر است و برای آن حد و مرزی وجود ندارد. شاید از نظر آن ها، هدف وسیله را برای #ماندنبههر_قیمتی توجیه می کند.

 همین تاکید بر ثبات مدیریت شهری آن هم با هدف نگه داشتن علوی بر کرسی شهرداری رشت، سوالی را به ذهن متبادر می کند! خودِ علوی چقدر به ثبات مدیریت شهری معتقد بوده است؟!

اگرچه پاسخ به این سوال را فقط خود علوی می داند اما نگاهی به تغییر شهرداران در ایام حضور علوی در کرسی شورای شهر رشت میتواند تا اندازه ای راهگشا باشد.

 شورای چهارم، نخستین تجربه حضور علوی در این پارلمان محلی بود. این حضور در شورای پنجم هم تداوم یافت و سپس در شورای ششم، علوی با تکیه بر کرسی شهرداری رشت از پارلمان شورا خارج شد. البته وی در شورای پنجم هم تلاشی نافرجام برای استعفا و خروج از شورا احتمالا به قصد حضور در انتخابات مجلس داشت که محقق نشد.

 در ایام حضور علوی در شورای چهارم تا ششم، تقریبا از خرداد ۹۲ تا روز انتصابش به عنوان شهردار رشت که بازه ای هشت سال و پنج ماهه می شود، ۱۳ شهردار و سرپرست بر کرسی شهرداری رشت تکیه زده اند. این آمار البته به صورت رسمی بوده و موارد بی سرانجامی مثل انتخاب حجت جذب، حامد عبدالهی، علی قلیزاده و … در آن لیست نشده است.

 اگرچه علوی به تنهایی نمی توانسته مانع از استیضاح پی در پی شهرداران شود اما حداقل مشخص است که سابقه حضورش در پارلمان محلی شورا هم تاثیر شگرفی بر بهبود وضعیت ثبات مدیریت شهری نداشته است!

 البته آن چه که مسلم است، اینست که شهردار رشت نه تنها مدیری غیربومی و نا آشنا به وضعیت ثبات مدیریت شهری نبوده بلکه خود از درون شورا به کرسی شهرداری رسیده و در استیضاح ها و انتخاب های شهرداران زیادی نقش داشته و بهتر از هر کسی بر وضعیت ثبات مدیریت شهری واقف بوده است.

 علوی در روز انتخابش به عنوان شهردار رشت، کوله باری از تجربه حضور و نقش آفرینی در استیضاح ها، عزل و نصب ها و انتخاب سرپرستان و شهرداران مختلف را بر دوش می کشیده و بهتر از هر کسی میدانسته که پایه های مدیریتی کرسی شهرداری رشت، تا چه اندازه لرزان است. با این حال، تصمیم خود را گرفت و عزم خود را برای تصدی بر منصب شهرداری رشت جزم کرد.

 حالا هم اصرار این روزهای مخالفان استیضاح شهردار رشت بر لزوم ثبات مدیریت شهری، یادآور رنجش تمام شهردارانی است که با وضعیتی بد استیضاح و با خاطره ای بدتر کرسی شهرداری رشت را ترک کردند. شهردارانی که بعضا خود علوی هم در برکناری آن ها مشارکت داشت.