دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر
خزر: دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر در ادامه دیدارهای مردمی جهت بررسی مشکلات و نیازهای مردم مناطق مختلف شهر

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رودسر با شهروندان منطقه چافجیر