دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان رودسر با مهندس صفائی اصلی شهردار و آقای اسماعیل صفری رییس شورای اسلامی شهر رودسر
دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان رودسر با مهندس صفائی اصلی شهردار و آقای اسماعیل صفری رییس شورای اسلامی شهر رودسر
خزر: دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان رودسر با مهندس صفائی اصلی شهردار و آقای اسماعیل صفری رییس شورای اسلامی شهر رودسر

دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان رودسر با مهندس صفائی اصلی شهردار و آقای اسماعیل صفری رییس شورای اسلامی شهر رودسر

دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان رودسر با مهندس صفائی اصلی شهردار و آقای اسماعیل صفری رییس شورای اسلامی شهر رودسر

دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان رودسر با مهندس صفائی اصلی شهردار و آقای اسماعیل صفری رییس شورای اسلامی شهر رودسر