دیدار مرتضی عاطفی شهرداربه همراه اعضاء شورای اسلامی شهر با رییس اداره جهاد کشاورزی بندر کیاشهر
دیدار مرتضی عاطفی شهرداربه همراه اعضاء شورای اسلامی شهر با رییس اداره جهاد کشاورزی بندر کیاشهر
خزر: گفتنی است این دیدار به مناسبت هفته جهاد کشاورزی وبه جهت همکاری هرچه بیشتر دو ارگان خدمت رسان مردم شهرداری وسازمان جهاد کشاورزی ، برنامه ریزی شده بود.