رفع خاموشی و تعویض چراغهای تیرهای روشنایی معابر منطقه چافجیر به همت شهرداری و مشارکت شرکت توزیع برق شهرستان رودسر
رفع خاموشی و تعویض چراغهای تیرهای روشنایی معابر منطقه چافجیر به همت شهرداری و مشارکت شرکت توزیع برق شهرستان رودسر

رفع خاموشی و تعویض چراغهای تیرهای روشنایی معابر منطقه چافجیر به همت شهرداری و مشارکت شرکت توزیع برق شهرستان رودسر

رفع خاموشی و تعویض چراغهای تیرهای روشنایی معابر منطقه چافجیر به همت شهرداری و مشارکت شرکت توزیع برق شهرستان رودسر