رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار ولیعصر توسط کارکنان واحد اجرائی شهرداری رودسر
رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار ولیعصر توسط کارکنان واحد اجرائی شهرداری رودسر
خزر: رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار ولیعصر در راستای ایمنی تردد توسط كاركنان واحد اجرائی شهرداری

خزر: رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار ولیعصر در راستای ایمنی تردد توسط کارکنان واحد اجرائی شهرداری رودسر

رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار ولیعصر توسط کارکنان واحد اجرائی شهرداری رودسر رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار ولیعصر توسط کارکنان واحد اجرائی شهرداری رودسر رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار ولیعصر توسط کارکنان واحد اجرائی شهرداری رودسر