رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت
رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت
خزر: صبح امروز رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت با ۶۵ دستگاه خودرو و هدف اعلام آمادگی کامل برای مقابله با بحران احتمالی بارش برف برگزار شد.

رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت

رژه ناوگان خودرویی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت