زیرسازی کوچه پاشاپور به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
زیرسازی کوچه پاشاپور به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
خزر: زیرسازی كوچه پاشاپور به همت همكاران واحد عمران شهرداری رودسر.