زیر سازی و آسفالت بن بست اسدخواه به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
زیر سازی و آسفالت بن بست اسدخواه به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
خزر: زیر سازی و آسفالت بن بست اسدخواه (كوچه سازمان تبلیغات اسلامی) به همت همكاران واحد عمران شهرداری رودسر