زیر سازی و آسفالت بن بست باقری توسط همکاران واحد عمران شهرداری
زیر سازی و آسفالت بن بست باقری توسط همکاران واحد عمران شهرداری
خزر: زیر سازی و آسفالت بن بست باقری توسط همكاران واحد عمران شهرداری .