زیر سازی و آسفالت کوچه بهاران بلوار شورا به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
زیر سازی و آسفالت کوچه بهاران بلوار شورا به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
خزر: زیر سازی و آسفالت كوچه بهاران بلوار شورا به همت همكاران واحد عمران شهرداری رودسر صورت گرفت.