زیر سازی و آسفالت کوچه کاسپین آبکنار توسط همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
زیر سازی و آسفالت کوچه کاسپین آبکنار توسط همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
خزر: زیر سازی و آسفالت كوچه كاسپین آبكنار توسط همكاران واحد عمران شهرداری رودسر انجام شد.