سرکشی فرماندار سیاهکل از ستاد مدیریت بحران مستقر در شهرداری سیاهکل
سرکشی فرماندار سیاهکل از ستاد مدیریت بحران مستقر در شهرداری سیاهکل
خزر:مهندس حیدری نژاد با حضور در شهرداری سیاهکل از ستاد بحران مستقر بازدید بعمل آورد .