سمپاشی و ضدعفونی مدارس جهت بازگشایی توسط شهرداری چاف و چمخاله
سمپاشی و ضدعفونی مدارس جهت بازگشایی توسط شهرداری چاف و چمخاله

بیشتر بخوانید:طرح جهادی پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگه دار

بیشتر بخوانید:
بازدید مدیریت شهری چاف و چمخاله از پره های صیادی