شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
خزر: همزمان با کاهش شدید دما و بارش برف پاییزی، شهر تاریخی ماسوله که این روزها با اجرای محدودیت‌های کرونایی خالی از مسافر و گردشگر است، سفید پوش شد.

 

 
resized_517970_916 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517971_505 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517972_798 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517973_492 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517974_936 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517975_752 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517976_935 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517977_900 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517978_350 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517979_739 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517980_764 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517981_554 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517982_777 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517983_969 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517984_640 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517985_295 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517986_548 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517987_886 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517988_290 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517989_599 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517990_389 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517991_789 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517992_393 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517993_605 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517994_512 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517995_440 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
resized_517996_789 شهر تاریخی ماسوله سفید پوش شد
بیشتر بخوانید:
سیل تالش و هشداری که نارنجی نبود!