عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه خاوری توسط همکاران واحد عمران شهرداری
عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه خاوری توسط همکاران واحد عمران شهرداری
خزر: عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت كوچه خاوری توسط همكاران واحد عمران شهرداری رودسر .