عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه خاوری توسط همکاران واحد عمران شهرداری
عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه خاوری توسط همکاران واحد عمران شهرداری