خزر: كاشت نهال در پیاده روهای سطح شهر توسط كاركنان واحد فضای سبز شهرداری رودسر در راستای افزایش گونه های بومی

خزر: کاشت نهال در پیاده روهای سطح شهر توسط کارکنان واحد فضای سبز شهرداری رودسر در راستای افزایش گونه های بومی

کاشت نهال در پیاده روهای سطح شهر توسط کارکنان واحد فضای سبز شهرداری رودسر کاشت نهال در پیاده روهای سطح شهر توسط کارکنان واحد فضای سبز شهرداری رودسر کاشت نهال در پیاده روهای سطح شهر توسط کارکنان واحد فضای سبز شهرداری رودسر کاشت نهال در پیاده روهای سطح شهر توسط کارکنان واحد فضای سبز شهرداری رودسر