کاشت گل و گیاه فصلی در میادین و بلوار های سطح شهر سیاهکل
کاشت گل و گیاه فصلی در میادین و بلوار های سطح شهر سیاهکل
خزر: همزمان با روز جهانی گل و گیاه کاشت گلهای فصلی در بلوارها و میادین شهر سیاهکل آغاز شده است.