کاشت گل و گیاه فصلی در میادین و بلوار های سطح شهرسیاهکل
کاشت گل و گیاه فصلی در میادین و بلوار های سطح شهرسیاهکل
خزر: همزمان با روز جهانی گل و گیاه کاشت گلهای فصلی در بلوارها و میادین شهر آغاز شده است