کوچه های کوی سادات توسط شهرداری سیاهکل آسفالت شد
کوچه های کوی سادات توسط شهرداری سیاهکل آسفالت شد
خزر: معابر خاکی کوی سادات به همت شهرداری سیاهکل آسفالت شد .