لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی
لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی
خزر: لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه كیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی توسط شهرداری رودسر انجام شد.

لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی لایروبی نهر اصلی منشعب از رودخانه کیارود به منظور پیشگیری از آبگرفتگی