لکه گیری آسفالت سطح شهر توسط همکاران واحد عمران رودسر
لکه گیری آسفالت سطح شهر توسط همکاران واحد عمران رودسر
خزر: لكه گیری آسفالت سطح شهر توسط همكاران واحد عمران رودسر.