لکه گیری آسفالت مقابل جایگاه CNG توسط شهرداری سیاهکل
لکه گیری آسفالت مقابل جایگاه CNG توسط شهرداری سیاهکل
خزر: آسفالت ورودی شهر و مقابل جایگاه CNG لکه گیری شد.