لوله‌گذاری به‌جهت جمع‌آوری آبهای سطحی؛ کوی شهید بهشتی، کوچه ناطق ۳ کیاشهر
لوله‌گذاری به‌جهت جمع‌آوری آبهای سطحی؛ کوی شهید بهشتی، کوچه ناطق ۳ کیاشهر
خزر: لوله‌گذاری به‌جهت جمع‌آوری آبهای سطحی؛ کوی شهید بهشتی، کوچه ناطق ۳