لوله‌گذاری جهت جمع‌آوری آبهای سطحی
لوله‌گذاری جهت جمع‌آوری آبهای سطحی
خزر: لوله‌گذاری به‌جهت جمع‌آوری آبهای سطحی؛ کوچه شهید سماعی‌نیا (کوی شهید رجایی)