لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در بلوار شورا رودسر
لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در بلوار شورا رودسر

لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در بلوار شورا رودسر

لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در بلوار شورا رودسر

لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در بلوار شورا رودسر

لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در بلوار شورا رودسر