لوله گذاری کوچه شهید کریمی توسط شهرداری سیاهکل
لوله گذاری کوچه شهید کریمی توسط شهرداری سیاهکل
خزر: لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی کوچه شهید کریمی (جنب شهرداری ) انجام شد .