لوله گذاری و ترمیم مسیر ورودی دوم استخر پاشوران توسط شهرداری سیاهکل
لوله گذاری و ترمیم مسیر ورودی دوم استخر پاشوران توسط شهرداری سیاهکل
خزر: ورودی دوم استخر پاشوران که در شرایط نامناسب قرار داشت توسط شهرداری سیاهکل ترمیم شد .